img img img

referencie

Spoločnosť CESTNÉ STAVBY Žilina, spol. s r. o. má bohaté skúsenosti s realizáciou zákaziek v segmente cestných a vodohospodárskych stavieb. Segment inžinierskych stavieb je nosným prvkom náplne výrobnej činnosti našej spoločnosti.

Naša spoločnosť sa zúčastňovala v posledných rokoch úspešne na výstavbe nasledovných referenčných zákaziek:

Realizácia stavebných prác:

 • Výstavba a rekonštrukcia diaľničných úsekov (Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer, 1.úsek, II.etapa - pokládka asfaltových zmesí, Diaľničný privádzač cesta I/18 Žilina-Strážov - vybrané objekty, Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany 1. Balík PPP realizácia prístupových komunikácií )
 • Výstavba a rekonštrukcia ciest I triedy v správe SSC (I/18 Makov - zosuv , I/18 Kolárovice pod čiakovom - zosuv , I/14 Šturec-veľkoplošné vysprávky, I/65 H. Štubňa, oprava vozovky a odvodnenie a iné)
 • Výstavba a rekonštrukcia ciest v správe VÚC (Oprava ciest II. a III. triedy v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja, Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Turiec, Oprava cesty III/52025 Zlieň, Opravy cesty III/06549 Žabokreky – Belá, Rekonštrukcia cesty III/018085 Peklina - Dolný Hričov, Rekonštrukcia cesty III/583 Nededza - Gbeľany a iné)
 • Výstavba a rekonštrukcia ciest v správe miest a obcí (Rekonštrukcia - úprava MK ul. sv. Cyrila a Metoda, Vrútky, Zobojsmernenie jednosmernej komunikácie Považská Bystrica - ulica E.M.Šoltésovej, Prepojenie ulice Bottova - I/59, Revitalizácia pozemných komunikácií v meste Žilina a iné)
 • Výstavba a rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest (Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest v obvode Urbárskej spoločnosti - PS Sučany, Lesná cesta Porubská – rekonštrukcia, Protipožiarna lesná cesta Kamenné, Protipožiarna lesná cesta Jaseňové - III. etapa km 3,350 - 5,450 a iné)
 • Výstavba a rekonštrukcia spevnených plôch, chodníkov a parkovísk (Výstavba chodníkov a rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Dulov, Priemyselná zóna Strečno – príjazdová komunikácia, Oprava komunikácia pri OS amfiteáter, Obytný súbor Žilina – Vlčince – komunikácie a parkoviská, Saleziánsky dom - zmena vstupu do kostola a iné)
 • Výstavba zákaziek v segmente vodohospodárskych stavieb (I/11 Svrčinovec - oprava priepustu, Odvodnenie ul. Palackého Martin-Priekopa, Priemyselná zóna Nededza – Regulácia potoka a iné)
 • Ostatné (Výstavba novej konečnej MHD v Žiline – Bytčici, Rekonštrukica námestia sv. Jána Bosca Žilina – Bánová, Cyklistické komunikácie v meste Žilina)

Dodávka materiálu:

 • Predaj drveného kameniva pre potreby cementárne CEMMAC Horné Sŕnie
 • Dodávka interného posypového materiálu na roky 2010-2012 pre Správu ciest Žilinského samosprávneho kraja
 • Dodávka kameniva pre železničné stavby konštrukčných vrstiev podvalového podložia koľají a výhybiek (Železničné stavby, a.s. Košice)
 • Dodávka asfaltovej zmesi za tepla pre vysprávky výtlkov na cestách II a III. triedy pre Žilinský a Trenčiansky samosprávny kraj
 • Lomový kameň na úpravu vodných tokov a objektov pre Slovenský vodohospodársky podnik
 • Dodávka násypového materiálu do zemného telesa diaľnice (M-SILNICE, a.s.)

Uvedené sú len vybrané referenčné stavby za posledné roky. V prípade záujmu vieme poskytnúť kompletný zoznam referenčných stavieb našej spoločnosti aj s kontaktnými údajmi jednotlivých objednávateľov, ktorý potvrdia spokojnosť s nami realizovanými prácami a dodávkou materiálu.